Stöd under resan

Diagnosen ger djupare förståelse och stöd vid utveckling av er arbetsplats. De flesta organisationer har varken strategi eller plan kring hälsa och välmående. Bara det faktum att ni påbörjar diagnosen ger er en unik position. Många organisationer genomför hälsofrämjande initiativ men har inte tagit ett helhetsgrepp. En alltför snäv definition av hälsa ger även en felaktig helhetsbild och ökar risken för felprioriteringar.

Hälsoplanen en viktig guide i vardagen och verksamheten.
Er hälsoplan ger ett tydligt fokus och åtagande att förbättra hälsa och välmående i organisationen för att skapa en hållbar affärsmodell.
Vi stöttar er gärna med att sprida kunskap om era initiativ och metoder för att stärka ert employer brand.


Hälsoplanen fokuserar tre aspekter 1) Sätta visionen – beskrivning av visionen för de anställdas hälsa och välmående samt hur hälsa integreras i affärsstrategin. 2) Stödja – val av fokusområden, aktiviteter samt lämpliga metoder – för att stärka organisationens varumärke 3) Främja – hur organisationer ökar medvetenheten och motivation hos enskilda medarbetare att delta i hälsofrämjande initiativ och aktiviteter.

Många organisationer har varken någon konkret strategi för hälsa eller någon hälsoplan.
Med utgångspunkt i diagnosen diskuterar våra konsulter konkreta aktiviteter som påverkar hälsa och välmående på individuell och organisatorisk nivå.
Diagnosen ger underlag för framtagning av hälsoplan samt möjlighet till certifiering.