Hälsoplan

De flesta organisationer har varken strategi eller plan kring hälsa och välmående. Bara det faktum att ni påbörjar diagnosen ger er en unik position. Många organisationer genomför många hälsofrämjande initiativ men har inte tagit ett helhetsgrepp. En snäv definition av hälsa kan även ge en felaktig helhetsbild och ökar risken för felprioriteringar.
Om ni uppnår goda resultat lyfter vi gärna fram er som en hälsosam arbetsplats för att stärka ert Employer Brand.

Hälsoplanen fokuserar på tre aspekter

  1. Sätta visionen – beskrivning av visionen för de anställdas hälsa och välmående.
  2. Stödja – val av fokusområden, aktiviteter samt lämpliga metoder.
  3. Främja – hur organisationer ökar medvetenheten och motivation hos enskilda medarbetare.

Många organisationer har varken en konkret strategi för hälsa eller en hälsoplan.
Med utgångspunkt i diagnosen diskuterar våra konsulter konkreta aktiviteter som påverkar hälsa och välmående på individuell och organisatorisk nivå.
Diagnosen ger underlag för framtagning av hälsoplan samt möjlighet till certifiering som ett Healthy Place to Work.