Hälsovetenskap

Arbete och arbetsplatsen kan bidra stort till både hälsa och välmående. Att ta sig tid att förstå sig själv, sina styrkor, sina svagheter, vad man gillar och ogillar, samt de miljöer där man trivs och kan prestera är ett viktigt utgångsläge. Med en god kännedom kan man göra aktiva val av arbetsroll, chef, team, organisation, och den kultur där man känner samhörighet. Om arbetet är en plats där man kan vara sitt allra bästa jag och uppleva personlig tillfredsställelse kan arbetet vara en av de bästa delarna i livet.

Allt börjar med energi

Högpresterande organisationer har en hög energinivå. Från termodynamiken vet vi att energi inte kan skapas eller förstöras men den kan ändra form.

Energi finns i två former läges och rörelseenergi. Lägesenergi är lagrad medan rörelseenergi finns i just rörelsen. Som människor har vi en stor mängd lagrad energi, med andra ord stor potential. Att omvandla den potentialen till rörelse och utveckling är en nyckel för att en organisation skall kunna prestera på sin högsta nivå.

Vi vet att anställdas hälsa och välbefinnande är en viktig faktor för att ta vara på den energi som finns.

Framgångsfaktorer

För att frigöra energin är det viktigt att kartlägga de anställdas hälsa och välmående inom olika områden för att bättre förstå hur dessa påverkar det övergripande hälsotillståndet och möjligheterna att prestera goda resultat.

Kopplingen till kulturen

Vi behöver även titta på helheten och se hur olika medarbetare samverkar. Vi brukar kalla detta kultur. Kulturen har flera lager från ytliga artefakter till värderingar som spelar en oerhört kraftfull roll för organisationens framgång. Att bygga en hälsokultur är en nyckelförutsättning för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Ramverk för framgång

I vår översikt ”Science of Wellbeing” beskriver vi vår modell och hälsoplan. Båda utgör ramverk att utgå ifrån för att lyfta sin organisation från dagens läge till en högpresterande organisation där medarbetarna har kraften att blomstra och organisationen utvecklas.