7 fällor som organisationer bör undvika i sina hälsoplaner

Många organisationer har en snäv syn på hälsa och tror att det handlar om att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter och implementera hälsoinitiativ såsom frukt på kontoret, yoga på jobbet, cykla till jobbet och från jobbet, hälsosamtal eller välmåendedagar. Vi har identifierat 7 fällor om hälsa och välmående som organisationer bör undvika.

1. Otillräcklig definition av hälsa

Många organisationer använder en begränsad definition av hälsa som mestadels fokuserat på fysiska aspekter och någon mental aspekt. De bästa använder en mer holistisk modell som innehåller till exempel mening, lärande och utveckling, relationer och socialt välmående.

2. Inte faktabaserat (data drivet)

Utan adekvat diagnos och utvärdering är det svårt, för att inte säga omöjligt, att vidta rätt åtgärder. Hälsosamma organisationer utgår från fakta och lyckas rikta insatser och resurser till områden med störst behov. En förutsättning är en återkommande process av datainsamling och insikter och genomförande av initiativ.

3. Ingen uttalad plan

Insatser koordineras inte utifrån övergripande bild och samlad strategi.
De bästa organisationerna har tagit fram en datadriven hälsoplan, innehållande vision, mål, mätetal och fokusområden. Det finns en bred förankring och involvering av genomförande planen i organisationen.

4. Begränsade mätetal

Oförmågan att sätta relevanta mätetal gör att det är svårt att fastställa om olika hälsoinitiativ ger önskat resultat. Return on Welleness (ROW) borde vara ett av de viktigaste nyckeltalen att följa. Exempel på nyckeltal finns i diagnosen från Healthy Place to Work samt annan tillgänglig data såsom sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsplatsolyckor eller brist på prestation och måluppfyllelse.

5. Ledare tar inte täten

Förändring som inte levs från toppen av organisationen är svår att genomföra. Hälsonyckeltal driver prestation och är en förutsättning för hållbara och långsiktiga resultat. Hälsonyckeltal är därför lika viktiga som vinst och lönsamhetstal – ledare är viktiga förebilder för att använda dessa nyckeltal.

6. Avsaknad av konkret handling

De flesta människorna har vetskap om hur man lever hälsosamt men ofta lyckas man inte göra det. De organisationer som lyckas är de som driver riktig beteendeförändring och tar ett aktivt ansvar. Ett aktivt ansvar kan till exempel vara att erbjuda hälsosam kost både i personalmatsal och vid fikastunder eller att agera när man ser oacceptabelt beteende bland medarbetarna i organisationen. Det kan också vara att sträva efter effektiva arbetssätt istället för att acceptera överbelastning.

7. Bristande hälsokultur

Hälsa och välmående upplevs inte som en central del för att driva organisationens resultat och prestation och blir då aldrig en del av kulturen.
Hälsa och välmående bör vara ständigt närvarande i organisationen i både planering och riktning framåt. Det är en naturlig del av vardagen och ett viktigt redskap för att uppnå mål och prestationer för att bli den hållbara och framgångsrika organisation man vill vara.
 

Undvik att göra de här misstagen – passa på och lära dig av de bästa för att stötta er egen utveckling mot en hälsosam arbetsplats.